จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์
  • เรามี
    1  สมาชิกออนไลน์

Policy
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ และได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการ http://ebook.nso.go.th ผู้ใช้งานจะต้องเป็นสมาชิกหรือบุคคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้ งาน รวมทั้ง จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น และอาจมีบางส่วนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ของประเทศ

2.สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะเก็บข้อมูล IP address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซด์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับความนิยมในส่วนของบริการต่างๆ ของ

3. ข้อมูลการเข้าใช้หรือการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ http://ebook.nso.go.th จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ซึ่งระบบจะทำการเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่ระหว่างการเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้ครั้งต่อไป เพื่อลดขั้นตอนการใส่ข้อมูลสมาชิกในการใช้งานครั้งถัดไป ดังนั้นสมาชิกจึงควรจำไว้ว่า หลังการใช้งาน http://ebook.nso.go.th แล้วให้ทำการออกจากระบบทุกครั้ง

4. สมาชิกยอมรับที่จะให้ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบของ http://ebook.nso.go.th ใช้ข้อมูลการใช้บริการเว็บของสมาชิกแต่ละราย และข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้กับทางเว็บ และในกรณีที่มีการตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ http://ebook.nso.go.th ซึ่งสมาชิกต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย

5. สมาชิกอาจเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายในเว็บ http://ebook.nso.go.th ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลของเว็ปไซต์นั้นๆ และความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็ปไซต์นั้นๆ อีกด้วย

6. หากสมาชิกท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลในการให้บริการบนเว็บ http://ebook.nso.go.th หรือแจ้งโดยตรงมายังที่อยู่ด้านล่าง


สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th
Untitled Document
Copyright © 2010 by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. All Rights Reserved. | Policy
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th